Usługi

Usługi geodezyjno - kartograficzne

 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą
 • Wytyczenie obiektu budowlanego
 • Podział nieruchomości
 • Mapy do celów projektowych związane z inwestycjami drogowymi i sieciami uzbrojenia terenu
 • Prace geodezyjne związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji zakresie budownictwa drogowego i sieci uzbrojenia terenu.

 

Usługi w zakresie:

 • Drukowania wielkoformatowego
 • Skanowania wielkoformatowego
 • Kopiowania wielkoformatowego

 

 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych.    
 • Pomiary sytuacyjno wysokościowe sporządzanie map w dowolnych skalach.   
 • Wykonywanie map do celów projektowych:

- pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody;
- pod budowę budynku mieszkalnego
- pod budowę zakładu, obiektu budowlanego, ogrodzenia posesji
- pod rozbudowę przedsiębiorstwa   

 • Sporządzanie map numerycznych dla celów ewidencyjnych oraz potrzeb SIT i GIS.   
 • Wytyczanie budynków mieszkalnych i przemysłowych wraz z ich kompleksową obsługę geodezyjną, a także inne pomiary realizacyjne i specjalne.   
 • Wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia i kompleksowe podziały nieruchomości.   
 • Ustalanie granic w przypadku braku dokumentów.   
 • Przygotowanie dokumentacji do sporządzenia notarialnego aktu sprzedaży gruntów i budynków.   
 • Geodezyjna obsługa budowy obiektów mostowych, budowy dróg i autostrad, a także obiektów specjalnych.   
 • Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych: wodociągów, kanalizacji, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągów, ciepłociągów.